Консултации
Деловодство
Финансиране
Референции

Арка Инвест

 • ежемесечна обработка на документи и завеждане на счетоводните регистри

 • изготвяне на счетоводна политика и данъчна стратегия

 • изготвяне необходими документи за НАП, НОИ, НССИ и други институции, вкл. и частни

 • информация за управителя за основните показатели, отразяващи състоянието на фирмата

 • изготвяне и подаване на ежемесечна информация на НАП

 • изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори

 • начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт

 • годишно счетоводно приключване – изготвяне на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство

 • изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО ш ЗДДФЛ

 • представителство пред данъчните власти

 • оформяне на трудови и осигурителни книжки

 • изготвяне на трудови договори, ведомости за заплати и платежните документи към тях

 • изготвяне амортизационни планове на дълготрайни материални и нематериални активи

 • регистрация и дерегистрация по ДДС

 • Ежемесечно изготване и подаване на месечните справки-декларации по ЗДДС, както и на годишни ДДС декларации.

 • Извършване преоценка на активите, пасивите и разчетите

 • Ежемесечно изчисляване на финансовия резултат

 • Разработване на кредитна документация

 • Организация на счетоводен отдел във фирмата на клиента

 • Подбор на счетоводен персонал

 • Обучение на персонал за обработката на първични счетоводни документи

 • Контрол по функционирането на счетоводен отдел

За клиентите с повече от една фирма – 10% отстъпка от месечната абонаментна такса за всяка следваща фирма.

назад

 

 
Ти мечтаеш, ние реализираме
 
Обади се сега