Консултации
Деловодство
Финансиране
Референции

Aрка Старт

 • ежемесечна обработка на документи и завеждане на счетоводните регистри

 • изготвяне на счетоводна политика и данъчна стратегия

 • изготвяне необходими документи за НАП, НОИ, НССИ и други институции, вкл. и частни.

 • информация за управителя за основните показатели, отразяващи състоянието на фирмата

 • изготвяне и подаване на ежемесечна информация на НАП

 • изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори

 • начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт

 • годишно счетоводно приключване – изготвяне на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство

 • изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО ш ЗДДФЛ

 • представителство пред данъчните власти

 • оформяне на трудови и осигурителни книжки

 • изготвяне на трудови договори, ведомости за заплати и платежните документи към тях

 • изготвяне амортизационни планове на дълготрайни материални и нематериални активи

 • регистрация и дерегистрация по ДДС

За клиентите с повече от една фирма – 10% отстъпка от месечната абонаментна такса за всяка следваща фирма.

назад

 

 
Ти мечтаеш, ние реализираме
 
Обади се сега